Onze hulp en ondersteuning

WSP Parkstad biedt een groot aantal concrete oplossingen aan zowel gemeenten, werkzoekenden als werkgevers. Met diensten in elke fase van het Instroom, Doorstroom en Uitstroom-proces (IDU) willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking regulier werk vinden én houden. 


Instroom

Tijdens de instroomfase worden de competenties van medewerkers in kaart gebracht en wordt er inzicht verschaft in het werk dat men duurzaam naar vermogen zou kunnen verrichten. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van het arbeidspotentieel en bepalen van de loonwaarde van dit arbeidspotentieel.

+ Bekijk onze ondersteuning in de instroomfase

WSP biedt ondersteuning in de vorm van de volgende producten:

Intakegesprek
Een intake ter kennismaking met als doel informatie te verkrijgen over onder meer opleidings- en arbeidsverleden een cliënt.

Nulmeting
Om te komen tot inzicht in het arbeidspotentieel van de cliënt vult deze zelf een vragenlijst in, gevolgd door een gesprek met een professional. De verzamelde informatie leidt tot een diagnoserapport.

Opmaken basis trajectplan
Een basisplan dat aangeeft welke route bewandeld kan worden om te komen tot een duurzame plaatsing. De gegevens voor dit eerste plan zijn afkomstig uit de nulmeting.

Advies verdiepende diagnostiek t.b.v. arbeidstoeleiding
Is de standaardmethodiek ontoereikend, dan kunnen we de casus voorleggen aan een multidisciplinair team. Zij bepalen wat de juiste aanpak is voor betrokkene. Deze advisering behelst een casusbespreking, een gesprek met cliënt door een professional en vervolgens nog een nabespreking.

Intelligentieonderzoek
Een intelligentieonderzoek om te kijken hoe slim iemand is én waar iemand goed of misschien minder goed in is. Na het onderzoek volgt een rapportage en een advies richting arbeid.

Beroepskeuzeonderzoek
Het beroepskeuze onderzoek is een psychodiagnostisch onderzoek. Op grond van de gegevens maken we een inschatting van het werk- en denkniveau, de interesses en de werkpersoonlijkheid.


Vaardighedenonderzoek
Met behulp van verschillende work samples en al dan niet computerondersteunde testen stellen we het niveau van verschillende vaardigheden vast.

Loonwaardebepaling 
De loonwaarde van een werknemer vaststellen door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van deze functie.


Doorstroom

In de doorstroomfase vindt de daadwerkelijke ontwikkeling plaats. Dat wil zeggen dat medewerkers gericht worden getraind en ontwikkeld op het gebied van basis werknemers- en vakvaardigheden.

+ Bekijk onze ondersteuning in de doorstroomfase

WSP biedt ondersteuning in de vorm van de volgende producten:

 Trajectplan
Op basis van de informatie en de opdracht die gemaakt is in de instroomfase, geven we in een trajectplan aan op welke wijze, welke resultaten, wanneer gehaald moeten worden.

Trajectbegeleiding
Ondersteuning van cliënten bij het zoeken of behouden van werk, zodat ze zo snel mogelijk weer zelf controle over hun leven krijgen.

Aanbodversterking
Persoonlijkheidstrainingen om het gedrag van cliënten positief te veranderen. Hierbij werken we samen met externe trainingspartijen om de trainingen aan te passen aan onze doelgroep. We bieden momenteel de volgende trainingen aan:

 • Ik en de ander
 • Assertiviteit MLK
 • Assertiviteit LBO/MBO
 • Agressieregulatietraining MLK/LBO
 • Agressieregulatietraining MBO
 • Autisme en sociale vaardigheden
 • Brug naar werk
 • Individuele coaching
 • Laaggeletterdheid
 • Open Leerplein
 • Training Empowerment
 • Praktisch solliciteren
 • Werkleerlijnen


Trainingen gericht op kennen/kunnen (voor werkgevers/begeleiders)
Voor werkgevers en begeleiders bieden we trainingen die hen helpen bij de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Training autisme
 • Training omgaan met psychische beperkingen
 • Training verslaving
 • Training aan het werk en dan?
 • Basistraining begeleiden

Uitstroom

De uitstroomfase is gericht op het realiseren van een duurzame plaatsing. Er is sprake van uitstroom wanneer de medewerker duurzaam geplaatst is en het individueel trajectplan kan worden afgesloten.

+ Bekijk onze ondersteuning in de uitstroomfase

WSP biedt diverse vormen van dienstverlening in de uitstroomfase.

Jobcoaching
Intensieve begeleiding van een jobcoach op de werkplek aan cliënten met een structurele functionele beperking. Gericht op de ontwikkeling van de cliënt binnen zijn werkomgeving met als doel uitval te voorkomen.

Arbeidsmarktoriëntatie
Samen met de cliënt maken we een analyse van de arbeidsmarkt, zodat inzicht ontstaat in de concrete potentiële werkgevers voor de cliënt. Hierbij houden we rekening met de specifieke affiniteiten, kansen, mogelijkheden, maar ook tekortkomingen van de cliënt.


Ondersteunende dienstverlening

Zowel gemeenten als werkgevers bieden we ondersteunende dienstverlening bij werkleertrajecten en opleidingen.

+ Bekijk de ondersteunende dienstverlening van WSP Parkstad

Werkleertrajecten
Werkzoekende uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden door middel van een individueel traject met als doel: (her)plaatsing op de arbeidsmarkt.

Werkplekken groeps- of individuele detachering
Cliënten die vanwege bepaalde aandachtspunten (bijvoorbeeld verslaving of schuldsanering) nog niet plaatsbaar zijn bij een werkgever trainen op een werkplek specifieke vaardigheden.

Centrale inkoop opleidingen
Totaalontzorging van de inventarisatie van de opleidingsbehoefte tot en met offerteaanvragen en het afsluiten van raamcontracten. U benut onze expertise en profiteert van synergievoordelen.

Opleidingsadministratie (organisatie en regie voeren)
Het beheer van het opleidingsproces, inclusief administratie en service via onder meer een webbased portal.

Opleidingsubsidieadvisering
Advies, administratie en ondersteuning bij het binnenhalen van opleidingssubsidies.