Het nieuwe denken


Zo werkt het wél!

Binnen de Parkstadregio hebben we te maken met een grote groep personen die langs de kant staat en dus niet meedoet terwijl zij zelfs met een beperkte loonwaarde toch hun bijdrage zouden kunnen leveren aan de maatschappij. WSP Parkstad wil de participatiegraad van deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verhogen. Enerzijds om uitsluiting te voorkomen, anderzijds omdat in de toekomst iedereen nodig is op de regionale arbeidsmarkt. 


Een radicaal andere aanpak
De traditionele aanpak waarbij we burgers met een beperkte loonwaarde op reguliere vacatures plaatsten, voldoet niet meer. Er is een totaal andere, innovatieve aanpak nodig: het nieuwe denken. Dit is een radicaal andere kijk op de mogelijkheden die mensen uit de Participatiewet en voormalige Wsw bieden. Een nieuwe aanpak die ertoe leidt dat deze mensen onder voorwaarden duurzaam geplaatst kunnen worden.


Bemiddelen en samenwerken
Naast het bemiddelen op vacatures van mensen met een loonwaarde tussen de 80 en 100 procent van het wettelijk minimumloon, wordt WSP Parkstad de specialist in deze nieuwe aanpak. In dit nieuwe denken, wordt geredeneerd vanuit het nieuwe primaire proces voor de doelgroep en niet vanuit instituties. Het gaat om samenwerken en het delen van ervaringen, methoden, technieken en instrumenten die het meeste aansluiten bij de doelen. Met het nieuwe denken ontstaat een werkwijze, waarbij de vraag naar capaciteit wordt gekoppeld aan de beschikbare competenties van personen behorende tot de doelgroep 30-80.


Hoe gaan we onze doelen realiseren? 
We willen onze doelen bereiken met behulp van werkgevers- en werknemersarrangementen. Deze zijn opgebouwd uit alle noodzakelijke activiteiten die we verrichten voor werkgevers en werknemers. Het juist toepassen van het werkgevers- en werknemersarrangement maakt de kans op een duurzame plaatsing groter.


Werkgeversarrangement 
Bij het werkgeversarrangement worden o.a. werkprocessen aangepast, vacatures geschikt gemaakt (jobcarving) en de begeleiding voor de doelgroep wordt georganiseerd. Dat betekent dus dat er met de werkgever wordt samengewerkt, vanuit diens behoeften en kansen.


Werknemersarrangement 
Aan de instroomkant zijn er maatregelen nodig om de doelgroep (Wsw en Participatiewet) te laten participeren bij reguliere bedrijven. Deze maatregelen en faciliteiten maken onderdeel uit van het werknemersarrangement. Wsw werknemers of uitkeringsgerechtigden zullen gefaciliteerd moeten worden om de stap te maken. Er worden faciliteiten geboden en omstandigheden gecreëerd die het mogelijk maken dat personen met beperkte (verdien) capaciteiten daar duurzaam kunnen werken.


Meer weten
Wilt u meer weten over het nieuwe denken en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.