523b28803125b43656bc272bb17997743d4c3917.jpg

Onderhandelaarsakkoord cao SW 2019 definitief

Partijen hadden de intentie om een cao met een langere looptijd overeen te komen. Er is nu voor een kortlopende cao gekozen vanwege het ontbreken van een concrete langjarige toezegging aan gemeenten van een loon- en prijscompensatie door het ministerie van SZW. Een tweede reden is dat de gevolgen van het pensioenakkoord nog onvoldoende duidelijk zijn.

Inhoudelijke afspraken onderhandelaarsakkoord

  • Looptijd cao van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
  • Medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) verdienen ontvangen in twee tranches een loonsverhoging die gelijk is aan de WML indexatie van 2019 ( = 2,57%). De loonsverhoging van deze groep wordt als volgt vormgegeven:
    • Per 1 juli 2019 een loonsverhoging van 1,23%, gelijk aan de WML stijging per 1 juli 2019;
    • Per 1 januari 2020 een loonsverhoging van 1,34%, dit is het verschil tussen de WML indexatie over 2019 en de loonsverhoging ontvangen per 1 juli.
  • Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht wat de effecten en mogelijkheden zijn van het pensioenakkoord, waaronder de mogelijkheden om voor de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen uittreden.
  • De gedurende de onderhandelingen overeengekomen technische wijzigingen worden doorgevoerd.


De basis voor het onderhandelaarsakkoord is de cao SW 2015 – 2018. Daarin is de wens geformuleerd voor koopkrachtbehoud voor de werknemers. Het koopkrachtbehoud wordt gefinancierd door de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling die gemeenten van het Rijk ontvangen.


Kijk voor meer informatie op: https://cedris.nl/nieuws/onderhandelaarsakkoord-cao-sw-2019/